Nybegynnerkurs pistolskyting

Oslo Skytesenter legger ned driften og vi tilbyr dessverre ikke denne type arrangementer lenger.

Begynne med pistolskyting?
Skyting er en sport som stiller strenge krav til sikkerhet. I den forbindelse holder Stor-Oslo Skyteklubb i samarbeid med Oslo Skytesenter med jevne mellomrom sikkerhetskurs. Klubben har holdt nybegynnerkurs i over 20 år. Kurset innebærer både teori og skyting på banen. Den teoretiske og praktiske delen av kurset har en varighet på 12 timer. Etter dette kan du skyte under oppfølging av våre instruktører, som er til stedet under hele åpningstiden.

Pris:
Sikkerhetskurset koster kr 2690,- og det obligatoriske medlemskapet koster kr 2299,-.
NB: Sikkerhetskurset betales ved påmelding, mens medlemskapet vil faktureres direkte fra klubben ved kursstart. Medlemsavgift gjelder resten av året. Det er et krav at man er medlem av pistolklubb, ved kurs hos oss meldes man inn i Stor-Oslo Skyteklubb.

Aldersgrense:
19 år, fra 15 år med foresatt og egen avtale.

Kursinnhold:
På sikkerhetskurset går man gjennom grunnleggende kunnskap for å drive med pistolskyting. Innføring i pistolskyting,  sikkerhetsregler, sikker våpenhåndtering, oppførsel på standplass, skyteteknikker og kriterier for våpenkjøp. Til slutt får man prøve dette ut i praksis på skytebanen.

Maksimalt antall på hvert kurs er 15 og antall ledige plasser ser du i bookingportalen (link under). Slik ser man om kurset er tilgjengelig. Man har kun anledning til å booke 1 (en) plass pr. person. Påmeldingen er personlig, og skal for eksempel en familie melde seg på kurs, må hver enkelt meldes på individuelt (dette pga. overføring til medlemsregisteret).

Etter kurs:
Etter kurset vil deltagerne være i stand til å håndtere håndvåpen på en sikker og forsvarlig måte, og man kan komme på banen å skyte når man ønsker i åpningstiden under kyndig oppfølging av våre instruktører. I prøveperioden etter kurs skyter man kun finkaliber .22lr. Du kan senere bygge på med grovkaliberkurs og kan etter dette benytte alle grovkaliber pistol og revolvere, som for eksempel 9mm pistol og .357 Magnum revolver og alle andre håndvåpen vi har. Informasjon om dette vil bli gitt på kurset.

Fordeler:
Dyktige og erfarne instruktører. Unik innendørs skytebane med skivetrekk i taket og uten kaliberbegrensning på håndvåpen. Relasjonsbyggende og godt klubbmiljø. Medlemmer får redusert baneleie. 15% rabatt på skytebriller og hørselsvern etter endt kurs.

Medlemsskap i klubb:
Man blir Silver-medlem etter 2 år og Gold-medlem etter 5 år. Fordelen er da redusert medlemsavgift.

Ta gjerne en titt på nettsiden til Stor-Oslo Skyteklubb for ytterligere informasjon om klubben: https://www.storosloskyteklubb.no/

VIP kurs

Vi tilbyr også nybegynner- og sikkerhetskurset som VIP kurs. Inneholdet er det samme som ordinært kurs, men lagt til rette for mindre grupper fra 1 til 4 personer og tidspunktet tilpasses etter ønske fra dere.

VIP-kurs koster kr 5000,- hvis du booker alene , eller 3500,- pr. pers. hvis dere er 2 til 4 personer. Medlemsavgift til klubben tilkommer.

 

In English:

Getting started:
Shooting is a sport that places strict demands on safety. In this regard, Stor-Oslo Skyteklubb, in collaboration with Oslo Skytesenter,   regularly holds safety courses. The club has held beginner courses for over 20 years. The formal part of the course involves both theory and shooting, and runs over several evenings, lasting in total 12 hours. After this you shoot at the range under supervision of our instructors.

Price:
The safety course costs NOK 2,690 and the compulsory membership costs NOK 2,299. NB: The security course is paid upon registration, while the membership will be invoiced directly from the club at the start of the course. Membership fee applies for the rest of the year. It is a requirement that you are a member of a pistol club. For courses with us you become a member at Stor-Oslo Skyteklubb

Age limit:
19 years, from 15 years with a parent.

Course content:
The safety course covers basic knowledge of shooting. Introduction to pistol shooting, safety rules, safe weapon handling, behavior on the shooting range, shooting techniques and criteria for weapon purchase. Finally, you get to try this out in practice on the shooting range. The maximum number of entries for each course is 15 and the number of available slots are visible in the booking portal (link below). You have the opportunity to book one slot per. person. The registration is personal, and if for example a family wants to register for a course, each person must register individually (this is due to the registration in Norges Skytterforbund and Norges Idrettsforbund). It is possible to book your own private security course (VIP), where time and date are adapted to individual needs. Price NOK 5000, – (1: 1) or 3500, – (2: 1 or more).

After the course:
After the course, the participants will be able to handle handguns in a safe and sound manner, and you can come to the range to shoot whenever you want during opening hours under the expert supervision of our instructors. In the trial period after the course, you only shoot rimfire .22lr. You can later add to the safety course with a course for centerfire pistol and revolvers, and after this you can use all centerfire guns at the range, like .357 Magnum revolvers and all other handguns we have. Information about this will be given on the course.

Benefits:
Skilled and experienced instructors. Unique indoor shooting range with target cover and without caliber restriction on handguns. Relationship building and good club environment. Members get reduced range rent. 15% discount on goggles and hearing protection after completing the course.

Club membership:
You become a Silver member after 2 years and a Gold member after 5 years. The advantage is then a reduced membership fee. Feel free to take a look at the website of Stor-Oslo Skyteklubb for further information about the club: https://www.storosloskyteklubb.no/

VIP course:
We also offer the beginner and safety course as a VIP course. The content is the same as an ordinary course, but arranged for smaller groups from 1 to 4 people and the time is adapted according to your wishes.  VIP course costs NOK 5000, – if you book alone (1: 1), or 3500, – pr. pers. if you are 2 to 4 people. Membership fee to the club applies.

 

For booking og valg av dato kurs:

Kjekt å ha for nybegynneren